RAC 标签

ReactiveCocoa解读-订阅信号

信号(Signal)和订阅者(Subscriber)是在ReactiveCocoa( 下文简称RAC)的相关资料中提到最多的概念了,但因为是从英文语境中直接翻译过来的,让国内大部分开发者对订阅信号一时难以理解,即使掌握了RAC的用法对此还是模棱两可。今天,我们尝试从RAC的源码去解读,看看订阅信号到底是个啥子过程。 先上一段RAC最简单的使用方法。 RACSignal *signal = [RACSignal createSignal:^RACDisposable *(id<RACSubscriber> subscriber) {         [subscriber sendNext:@"钢铁锅"];         [subscriber sendNext:@"含眼泪喊修瓢锅"];         [subscriber sendNext:@"坏缺烂角的换新锅瓢乱放"];         [subscrib....

阅读全文 »